Zakład Logiki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Strona główna       Pracownicy       Doktoranci    
  Konferencje Filozofia Matematyki       Archiwum   Ciekawostki     Logika w sieci    
               

Dane osobowe
Kariera naukowa
Zajmowane stanowiska
Pełnione funkcje
Staże zagraniczne
Wykłady gościnne
Wykłady plenarne na konferencjach
Wykłady i wywiady w sieci
Ważniejsze konferencje
Projekty badawcze i granty
Działalność redakcyjna
Nagrody i wyróżnienia
Szkolenie kadry naukowej/Recenzje
Inna działalność
Organizowane konferencje
Zakres badań
Książki
Artykuły
Artykuły popularne
Recenzje
Abstrakty
Inne publikacje


Roman
Murawski
Prof. zw. dr hab. Roman Murawski - Kierownik Zakładu


      DANE OSOBOWE

Imię Roman
Nazwisko Murawski
Data urodzenia 15 lipca 1949
Stopień/tytuł naukowy Profesor zw. dr hab.
Zajmowane stanowisko Profesor zwyczajny
Hobby Wędrówki górskie, muzyka barokowa, architektura romańska i gotycka.

      KARIERA NAUKOWA

1967-1972 Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1972 Magister matematyki (dyplom z wyróżnieniem).
Praca magisterska:   Problem rozstrzygalności teorii matematycznych.
Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Batóg
1977-1979 Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
1979 Doktor nauk matematycznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozprawa doktorska: Modele arytmetyki Peano rozszerzalne do modeli dla fragmentów arytmetyki drugiego rzędu.
Promotor: doc. dr hab. Wiktor Marek
1975 - 1979 Studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
1980 Magister teologii. Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu
Tytuł pracy: Kościół jako wspólnota zbawcza w konstytucji dogmatycznej "Lumen gentium"
Promotor: ks. doc. dr hab. Stanisław Napierała
1982 - 1985 Podyplomowe studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
1985 Licentiatus in sacra theologia
Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu
Promotor: ks. prof. dr hab. Ludwik Wciórka
1992 Doktor habilitowany nauk matematycznych. Wydział Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu.
Rozprawa habilitacyjna:  Konstrukcje rozszeszeń modeli niestandardowych arytmetyki
Recenzenci: Prof. Zofia Adamowicz, Prof. Wojciech Buszkowski, Prof. Petr Hájek
2001 Profesor nauk humanistycznych (w zakresie filozofii - filozofia matematyki). Tytuł nadany dn. 24 stycznia 2001 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

      ZAJMOWANE STANOWISKA

1972-1974 Asystent w Zakładzie Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM
1974-1979 Starszy asystent w Zakładzie Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM
1976-1977 Asystent w Dziale Logiki, Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk
1979-1993 Adiunkt w Zakładzie Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM w Poznaniu
1994-2001 Profesor UAM, Zakład Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
1996-2019 Kierownik Zakładu Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu
2001-2004 Profesor nadzwyczajny, Zakład Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
2004-2019 Profesor zwyczajny, Zakład Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
0d 2020 emerytowany profesor zwyczajny


      PEŁNIONE FUNKCJE

1993-2006 Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
(2001-2006 - wiceprzewodniczący Rady)
1993-1996 Członek Rady Bibliotecznej UAM
od 1993 Członek Rady Wydawnictwa Naukowego UAM
1995-2003 Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
od 1999 Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki - Sekcja Historii Nauki oraz Sekcja Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki.
od 2002 Członek Komisji Historii Matematyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
2003-2007 Członek Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
2005-2012 Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
2006-2009 Prezes Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
2008-2012 Członek Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
2008-2019 Członek Rady Pracowni Pytań Granicznych
2008-2012 Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTM
2009-2012 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
2012-2017 Przewodniczący Jury Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina
2016-2020 Członek Kapituły Medalu Alumno bene merenti
2016-2020 Przewodniczący Kapituły Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza PTLiFN
od 2017 Członek Jury Alfred Tarski Award
od 2018 Członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności
2020-2023 Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN
od 2020 Członek Kapituły Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza PTLiFN
od 2022 Członek-współzałożyciel Logic and Religion Association
od 2022 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Logic and Religion Association
2022-2025 Członek Rady Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
od 2022 Członek Komisji Filozofii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności
2023 Wybrany na członka 5-osobowego Otto Neugebauer Prize committee European Mathematical Society

      STAŻE ZAGRANICZNE

1980-1982 (16 miesięcy) Stypendysta, Fundacja Aleksandra von Humboldta, Uniwersytet w Heidelbergu, Instytut Matematyki, Niemcy
1992 (1 miesiąc) Stypendysta, Uniwersytet w Amsterdamie, Wydział Matematyki i Informatyki, Holandia
1993 (1 miesiąc) Stypendysta, Uniwersytet w Amsterdamie, Wydział Matematyki i Informatyki, Holandia
1993 (1 miesiąc) Stypendysta, Uniwersytet w Oxfordzie, Mathematical Institiute and Associated Fellow of Merton College, Wielka Brytania
1993-1994 (8 miesięcy) Stypendysta, Fundacja Aleksandra von Humboldta, Uniwersytet w Erlangen-Nürnberg, Instytut Filozofii, Niemcy
1996 (2 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
1997 (1 miesiąc) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
1998 (2 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
1999 (2 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2000 (3 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2001 (2 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2002 (3 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2003 (3 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2003 (10 dni) Vrije Universiteit Brussel, Belgia
2004 (3 tygodnie) Vrije Universiteit Brussel, Belgia
2004 (3 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2005 (3 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2006 (3 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2007 (10 dni) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2008 (2 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2009 (3 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2010 (2 tygodnie) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2011 (1 tydzień) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2012 (1 tydzień) Stypendysta, Grant DAAD, Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy

      WYKŁADY GOŚCINNE NA UNIWERSYTETACH

1979 Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia
1981 ETH Zürich, Szwajcaria
1983, 1985 Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
1986 Instytut Matematyki Czechosłowackiej Akademii Nauk, Praga, Czechosłowacja
1987 Uniwersytet w Belgradzie, Jugosławia
1987 Instytut Matematyczny Serbskiej Akademii Nauk, Belgrad, Jugosławia
1988 Aristotelian Society, Londyn, Anglia
1988 Uniwersytet w Cambridge, Anglia
1988 Uniwersytet w Oxfordzie, Anglia
1988 Uniwersytet w Manchester, Anglia
1988 Uniwersytet w Leeds, Anglia
1991 Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
1992 Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
1992 Uniwersytet Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Niemcy
1992 Uniwersytet w Neubrandenburg, Niemcy
1992 Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy
1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2008 Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy
2002 Uniwersytet w Brukseli, Belgia
2009 Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania
2009 City University of New York, New York, USA
2014 Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
2014 Instytut Matematyczny im. Stiekłowa, St. Petersburg, Rosja.
2014 Uniwersytet Państwowy, Wydział Filozofii, St. Petersburg, Rosja.
również Wykłady na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, oraz na seminariach w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Uniwersytecie Wrocławskim.

      WYKŁADY PLENARNE NA KONFERENCJACH

1985 Konferencja z historii logiki, Kraków
1993 Colloquium Logicum, Münster, Niemcy
1995 Konferencja "Cultural History of Mathematics", Berlin, Niemcy
1995 VI Zjazd Filozofii Polskiej, Toruń, Polska
1996 Konferencja ,,Granice Nauki'', Kraków
1997 XI Szkoła Historii Matematyki, Kołobrzeg
1997 Konferencja "Alfred Tarski and the Vienna Circle", Wiedeń, Austria
1997 3rd Congress of the Gesellschaft für Analytische Philosophie, Monachium, Niemcy
1997 Konferencja "Mutual Influences Between Logic and Computer Science", Białystok, Polska
1998 Konferencja "Logic and Intelligent Systems", Zakopane, Polska
1999 Konferencja "Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki", Karpacz, Polska
1999 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kraków, Polska
2000 Konferencja "Tarski vs. Hilbert. Semantical Consequence and Formal Derivability", Zakopane, Polska
2001 Konferencja "Logic and Logical Philosophy", Drezno, Niemcy
2001 "Tarski Centenary Conference", Warszawa, Polska
2002 Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Łódz, Polska
2003 "Von Neumann a Szkoła Hilberta", Konferencja z okazji Stulecia Urodzin Johna von Neumanna, Zakopane, Polska.
2004 Konferencja "Le Reyonnement de la Philosophie Polonaise au XX Siecle. L'Heritage Philosophique de Kazimierz Twardowski", Paryż.
2005 5th European Congress for Analytic Philosophy, Lizbona, Portugalia.
2006 Trends in Logic IV, Toruń.
2007 Phenomenology: Reception and Transformation, Tel Aviv, Izrael.
2008 Kongres Młodych Matematyków, Poznań.
2009 Konferencja z okazji 90-lecia Instytutu Filozofii UAM.
2009 Grassmann Bicentennial Conference, Potsdam, Niemcy i Szczecin, Polska.
2010 Philosophy and Logic, Kraków.
2012 Philosophy in Science, Kraków.
2012 International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach, Lwów, Ukraina.
2013 Nauka - możliwości i ograniczenia, Rydzyna.
2013 Proof, Berno, Szwajcaria.
2014 Theology in Mathematics, Kraków.
2014 École des Mathématiciens Polonais dans l'entre-deux guerres, Lens, Francja.
2015 5th World Congress on Universal Logic, Stambuł, Turcja.
2015 Les mathématiques dans les encyclopédies europeennes de l'entre-deux-guerres, Lille, Francja.
2016 XX Konferencja Metodologiczna, Kraków.
2016 Mathematics and Mathematicians in National Encyclopedias (1910-1940), Wiedeń, Austria.
2016 LXII Konferencja Historii Logiki, Kraków.
2017 Les mathématiques dans les Encyclopédies nationales de l’entre-deux-guerres – une étude comparative, Paris, Institute Henri Poincare.
2017 Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century, Kraków.
2017 Logika i filozofia w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Bydgoszcz.
2017 Czy Pan Bóg stworzył liczby pierwsze? Hipoteza Riemanna a racjonalność przyrody, Poznań.
2018 U podstaw syntezy wiedzy, Bydgoszcz.
2018 Philosophy and Mathematics, Wrocław.
2018 Mathematical Communities in the Reconstruction after the Great War (1918-1928), Marsylia
2019 Dickstein Forum, Kraków.
2020 The Logical Structure of the World,Warszawa.
2021 Dickstein Forum, Kraków.
2022 The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School, Warszawa
2022 History in/of the Lvov-Warsaw School, Warszawa
2023 Jan Łukasiewicz between Lwów, Warsaw, and Dublin, Warszawa.
2023 Rethinking the History of Logic, Paderborn, Niemcy.

      WYKŁADY I WYWIADY W SIECI

„O tym jak Herakles walczył z hydrą”     film
„On a Proof in Mathematics”     film
„Stąd do nieskończoności – dyskusja z udziałem Michała Hellera
i Romana Murawskiego”
    film
„Cantor i teoria mnogości, a teologia i teologowie”     film
„Mathematics and mathematicians in Polish encyclopedias”     film
„Jak matematycy radzą sobie z nieskończonością?”     film
„Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”     film
„Zaczynali (niemal) od zera – stali się potęgą światową”     film
„Nieskonczoność nieskonczoności”     podcast
Wydział Matematyki i Informatyki UAM, prof. Roman Murawski - 1     wywiad
Wydział Matematyki i Informatyki UAM, prof. Roman Murawski - 2     wywiad
„Filozofia matematyki i logiki w polsce międzywojennej”     wywiad

      WAŻNIEJSZE KONFERENCJE (z referatem)

1979 6th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Hanower (RFN)
1981 Logic Colloquium'81, Marsylia (Francja)
1982 Logic Colloquium'82, Florencja (Włochy)
1983 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Salzburg (Austria)
1983 Logic Colloquium'83, Aachen (RFN)
1984 Logic Colloquium'84, Manchester (Wielka Brytania)
1984 Frege Conference, Schwerin (NRD)
1984 Konferencja z historii logiki, Kraków
1985 Easter Conference on Model Theory, Gros Köris (NRD)
1985 Logic Colloquium'85, Paryż (Francja)
1985 International Conference on Model Theory and Set Theory, Jachranka (Polska)
1986 Conference on Model Theory, Gros Köris (NRD)
1986 Logic Colloquium'86, Hull (Wielka Brytania)
1986 9th Wittgenstein Symposium, Kirchberg (Austria)
1987 Logic Colloquium'87, Granada (Hiszpania)
1987 Konferencja z historii logiki, Kraków
1988 Easter Conference on Model Theory, Wendisch-Rietz (NRD)
1988 Logic Colloquium'88, Padwa (Włochy)
1989 Logic Colloquium'89, Berlin Zachodni
1989 Foundations of Logic and Computations, Koszyce (Czechosłowacja)
1990 Logic Colloquium'90, Helsinki (Finlandia)
1990 International Symposium on the Philosophy of Mathematics, San Sebastian (Hiszpania)
1992 15th Wittgenstein Symposium - Philosophy of Mathematics, Kirchberg (Austria)
1993 VII Szkoła Historii Matematyki, Międzyzdroje
1993 Frege Kolloquium'93, Jena (Niemcy)
1994 Congres International Henri Poincare, Nancy (Francja)
1995 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Florencja (Włochy)
1995 Konferencja ,,Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy'', Lwów (Ukraina)
1998 Konferencja ,,16iemes Journees sur les Arithmetiques Faibles'', Warszawa
1998 Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Olsztyn
1999 Konferencja ,,Geschichte der Mathematik'', Schmochtitz (Niemcy)
2001 Konferencja ,,Geschichte der Mathematik'', Zingst (Niemcy)
2001 15. Kongress öMG i Jahrestagung DMV, Wiedeń (Austria)
2002 XVI Szkoła Historii Matematyki, Turawa
2002 konferencja ,,Geschichte der Mathematik'', Erfurt
2002 konferencja ,,Perspectives of Mathematical Practice'', Bruksela (Belgia)
2003 konferencja ,,Problem Solving in the Sciences'', Bruksela (Belgia)
2003 konferencja ,,Trends in Logic.I'', Mądralin
2003 ,,8th Flamish-Polish Workshop'', Zielona Góra
2003 Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Zakopane
2004 konferencja ,,Informatyka: badania i zastosowania'', Kazimierz Dolny
2004 konferencja ,,European Mathematics in the Last Centuries'', Będlewo
2004 ,,9th Flamish-Polish Workshop'', Gandawa (Belgia)
2004 konferencja ,,Recepcja, krtytyka i transformacja filozofii Immanuela Kanta'', Poznań
2004 VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin.
2005 Konferencja Informatyka - Badania i Zastosowania, Kazimierz Dolny.
2005 X Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba.
2005 Trends in Logic III International Conference in memoriam
A. Mostowski, H. Rasiowa, C. Rauszer, Warszawa, Ruciane-Nida.
2006 Horizons of Truth. Gödel Centenary 2006, Wiedeń, Austria.
2006 X Krakowska Konferencja Metodologiczna, Kraków.
2006 XX Szkoła Historii Matematyki, Ustroń.
2007 Perspectives on Mathematical Practices 2007, Bruksela, Belgia.
2007 XI Krakowska Konferencja Metodologiczna - Prawa Przyrody, Kraków.
2007 13th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science, Pekin, Chiny.
2008 6th European Congres of Analytic Philosophy, Kraków.
2008 VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa.
2009 Philosophy of Mathematics, New York, USA.
2009 XXIII International Congress of History of Science and Technology, Budapeszt, Węgry.
2010 PM@100: Logic From 1910 to 1927, Hamilton, Ontario, Kanada.
2010 International Congress of Mathematicians, Hyderabad, Indie.
2011 XXV Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki, Będlewo.
2011 Geschichte der Mathematik, Freising, Niemcy.
2011 European Congress of Analytic Philosophy, Mediolan, Włochy.
2011 History and Philosophy of Computing, Gandawa, Belgia.
2012 Mid-Atlantic Mathematical Logic Seminar, Nowy Jork, USA.
2012 Model Theory and Proof Theory of Arithmetic, Będlewo.
2013 Geschichte der Mathematik, Jena, Niemcy.
2013 XXVII Konferencja Historii Matematyki, Będlewo.
2013 History and Philosophy of Infinity, Cambridge, Anglia.
2013 Mostowski Centenary Conference, Warszawa.
2014 28. Konferencja PTM z Historii Matematyki, Będlewo.
2014 Colloquium Logicum 2014, Monachium.
2015 29. Konferencja PTM z Historii Matematyki, Będlewo.
2015 X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań.
2016 30. Konferencja PTM z Historii Matematyki, Będlewo.
2016 Contemporary Polish Ontology, Warszawa.
2017 XXXI Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo.
2017 2nd World Congree on Logic and Religion, Warszawa.
2018 XXXII Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo.
2018 6th World Congress on Universal Logic, Vichy, Francja.
2018 Philosophy and Mathematics, Wrocław.
2018 U podstaw syntezy wiedzy, Bydgoszcz.
2019 Dickstein Forum, Kraków.
2019 Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, Kraków.
2019 Wokół Enigmy, Poznań.
2019 XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin.
2019 XXXIII Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo.
2019 11th French Philosophy of Mathematics Workshop, Paris (Francja)
2019 Józef Maria Hoene-Wroński matematyk i filozof. Geniusz niedoceniony, Poznań.
2019 Dickstein Forum, Kraków.
2020 Warsztaty Filozoficzno-logiczne, Łódź.
2023 XXXIV Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo.

      PROJEKTY BADAWCZE I GRANTY

CPBP 08.15 Struktura logiczna rozumowań nieformalnych, Centralny Projekt Badawczy; wykonawca
CPBP 90 Podstawy matematyki, Centralny Projekt Badawczy; wykonawca
RPBP III.24 Projekt badawczy Ministerstwa Edukacji; wykonawca
PB 1084/91 Logika matematyczna w Polsce: pochodzenie, rozwój, znaczenie, Projekt Badawczy KBN; wykonawca
Verbindungen grundlagentheoretischer und mathematikdidaktischer Forschungen, Grant badawczy DAAD, Uniwersytet w Hanowerze; wykonawca
1 H01A 023 13
1997-1999
Współczesna filozofia matematyki, Projekt Badawczy KBN; kierownik
BIL 01/80
2002-2004
Polsko-flamandzki projekt badawczy "Philosophy of Science", wykonawca
1 H01A 042 27
2004-2007
Strukturalizm jako alternatywa dla platonizmu we współczesnej filozofii matematyki, Projekt Badawczy KBN; kierownik
N N101 136940
2011-2014
Zagadnienia filozoficzne w informatyce, Projekt Badawczy NCN; kierownik
NPRH
2020-2021
Słowniki biograficzne uczonych polskich, PAU; wykonawca

      DZIAŁALNOŚĆ REDAKCYJNA

Od 1977 Recenzent Mathematical Reviews i Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete
1990-2006 i od 2021 Członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne
2007-2020 Członek redakcji Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne
Od 1994 Członek Komitetu Redakcyjnego Modern Logic , USA
Od 1994 Członek Komitetu Redakcyjnego serii książek "Modern Logic Publishing Books", USA
Od 2002 Członek Komitetu Redakcyjnego Studies in Logic, Grammar and Rethoric
Od 2004 Członek Rady Naukowej Internetowego Czasopisma Filozoficznego DIAMETROS
Od 2004 Członek Editorial Advisory Board serii książek Advanced Studies in Mathematics and Logic (Włochy).
Od 2007 Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Antiquitates Mathematicae
1997 Redaktor tomu "Euphony and Logos", Editions Rodopi, Amsterdam-Atlanta, GA (z J.Pogonowskim)
2008 Redakcja reprintu książki J. Łukasiewicza "Elementy logiki matematycznej", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, (z K.Świrydowiczem)
2015 Redaktor tomu "Filozofia matematyki i informatyki", Copernicus Center Press, Kraków.
Od 1996 Sekretarz Komitetu Redakcyjnego serii książek "Advanced Topics in Mathematics"
Od 2008 Członek Rady Programowej czasopisma Filozofia Nauki , od 2018 Przewodniczący
Od 2012 Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Studia Humana"
Od 2012 Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Fiłosofija Nauki (Nowosybirsk).
Od 2015 Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Istoria Nauki i Tiechniki (Moskwa).
Od 2016 Członek Rady Programowej czasopisma Nauka Polska.
Od 2018 Przewodniczący Rady Programowej Filozofii Nauki.
Od 2018 Współredaktor tomu „Problemy filozofii matematyki i informatyki”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Recenzje dla wydawnictw: Brill, Cambridge University Press, Editions Rodopi, Instytut Historii Nauki PAN, K.Peters (USA), Springer Verlag, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Spacja, Birkhäuser Verlag, CRC Press, Walter De Gruyter, Copernicus Center Press, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, jak również wydawnictwa naukowe uniwersytetów w Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Toruniu i Szczecinie.
Recenzje dla czasopism: Analecta, Annales UMCS Informatica, Antiquitates Matematicae, Biuletyn Polskiej Akademii Nauk, Bulletin of the Section of Logic, Bulletin of Symbolic Logic, Collectanea Theologica, Diametros, Edukacja Filozoficzna Ethos, Filo-Sofija, Filozofia Nauki, Functiones et Approximatio, Fundamenta Mathematicae, History and Philospohy of Logic, Journal of Applied Logic, Journal of Applied Non-Classical Logics, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Logic and Logical Philosophy, Logique et Analise, Nauka, Notre Dame Journal of Formal Logic, Organon, Philosophical Problems in Science, Przegląd Filozoficzny, Reports on Mathematical Logic, Roczniki Filozoficzne KUL, Science in Context, Studia Historiae Scientiarum, Studia Logica, Studia Metodogiczne, Studia Semiotyczne, Studia Philosophiae Christianae, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Studies in East European Thought, Synthese, The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science, Theoria, Wiadomości Matematyczne, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

      NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1982 Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
1987 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1996 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
1997 Nagroda Samuela Dicksteina przyznana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne
2003 Medal Komisji Edukacji Narodowej
1979, 1980,
1985, 1989,
1991, 2000,
2002, 2005
2011, 2017,
2018, 2019, 2020
Nagrody JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
2006-2010 Subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2010 Księga Pamiątkowa: Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?, red. I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, ss. 367.
2011 Stypendium naukowe JM Rektora UAM
2012 Nagroda Naukowa miasta Poznania
2012 Stypendium naukowe JM Rektora UAM
2015 Stypendium naukowe JM Rektora UAM
2016 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
od 2018 Członek Academia Europaea, London
od 2022 Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

      SZKOLENIE KADRY NAUKOWEJ/RECENZJE

Promotor rozprawy doktorskiej dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej (obrona dnia 20.V.2002)
Promotor rozprawy doktorskiej dr Anny Frąckowiak-Ciesielskiej (obrona X 2008 )
Opieka naukowa nad stażystą VUB (Bruksela, Belgia) Bartem van Kerkhove
Opinia w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi
recenzja dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Janowi Woleńskiemu
Recenzent w sprawie tytułu naukowego:
        - Wydział Filozoficzny UJ - 3
        - Wydział Filozofii Uniwersytetu Śląskiego
        - Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - 4
        - Instytut Historii Nauki PAN
        - Wydział Nauk Społecznych UAM
Opinia w sprawie stanowiska profesora nadzwyczajnego
        - Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - 2
Opinia w sprawie stanowiska profesora zwyczajnego
        - Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - 2
Recenzent w przewodach habilitacyjnych:
        - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
        - Instytut Filozofii UAM - 2
        - Wydzial Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2
        - Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - 4
        - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa - 2
        - Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa - 2
        - Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
        - Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej
        - Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
        - Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papierskiego Jana Pawła II
Recenzent w przewodach doktorskich:
        - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego - 2
        - Wydział Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie
        - Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - 2
        - Wydzial Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego - 3
        - U.F.R. de Mathematiques Université Paris VII
        - Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu - 4
        - Vrije Universiteit Brussel, Belgia
        - Politechnika Śląska w Gliwicach
        - Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
        - Leibniz Universität Hannover, Niemcy
Superrecenzent Centralnej Komisji
Recenzje dla KBN, Alexander von Humboldt-Stiftung (Niemcy) oraz Fonds voor Wetenshappelijk Onderzoek - Vlaanderen (Belgia), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, VUB Strategic Research Programms (Belgia), Czech Science Foundation.

      INNA DZIAŁALNOŚĆ

Członek Jury (organizowanego przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki) konkursu na najlepszą pracę magisterską z logiki (2005, 2006, 2008).
Członek:
        - Polskiego Towarzystwa Matematycznego
        - Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
        - American Mathematical Society
        - Deutsche Vereinigung für Mathematische Logik und Grundlagenforschungen
            der Exakten Wissenschaften
        - Komisji Logiki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
        - Kurt Gödel Society
        - European Foundation for Logic, Language and Information
        - Societas Humboldtiana Polonorum
        - Association for Symbolic Logic
        - Association for Philosophy of Mathematical Practice
        - European Society for the Philosophy of Mathematics
Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008-2012.
Recenzje dla Komitetu Badań Naukowych
Recenzje dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Recenzje dla Fund for Scientific Research - Flanders (Belgia)
Recenzje dla Narodowego Centrum Nauki
Recenzje dla Czech Science Foundation
Recenzje dla Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Recenzje dla Research Foundation - Flanders (FWO), (Belgia)
Wykłady dla uczniów szkół średnich
Wykład w ramach cyklu "Arcydzieła..., arcymyśli..."
Wykład inaugurujący cykl Wykładów na Zamku
Wywiad w związku z publikacją monografii "Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej" (Polskie Radio program 2).
Udział w filmie "Potęga nauki. Szkoła Lwowsko-Warszawska".
Wykłady dla młodzieży z cyklu ,,Po indeks z Pitagorasem''.
Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012-2016.
Korespondent Uniwersyteckiego Systemu Informacji.
Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016-2020.
Wykłady z cyklu Wykłady Nestorów UAM.
Członek Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (Wydział Filozofii UW).
Podcast Nieskończoność nieskończoności na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki.
Członek Rady Wydawnictwa Naukowego UAM (od 1993 roku).
Przewodniczący Wydziałowej Rady Wydawniczej.

      ORGANIZOWANE KONFERENCJE

Sekcja Filozofii Matematyki VI Zjazdu Filozofii Polskiej, Toruń 1995
Konferencja Foundations of Arithmetic Centrum Banacha, Warszawa 1996
Konferencja 16iémes Journés sur les Arithmétiques Faibles, Warszawa 1998
Członek Komitetu Organizacyjnego 3rd Congress of Gesellschaft für Analytische Philosophie Monachium, Niemcy, 1997
Członek Komitetu Organizacyjnego International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science Kraków, 1999
Współprzewodniczący Sekcji Logiki VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Szczecin 2004
Członek Komitetu Programowego Trends in Logic III: International Conference in Memoriam A. Mostowski, H. Rasiowa and C. Rauszer, Warszawa-Ruciane-Nida 2005.
Członek Scientific Committee Konferencji Perpectives on Mathematical Practice, Bruksela (Belgia), 2007.
I Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań 2008.
Członek Komitetu Organizacyjnego 6th European Congress of Analytic Philosophy, Kraków 2008.
II Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań 2009.
Członek Scientific Commmittee konferencji Classical Models of Science II, Amsterdam 2011.
III Konferencja Filozofia Matematyki, Poznań 2011.
Członek Komitetu Programowego i Organizacyjnego konferencji Model Theory and Proof Theory of Arithmetic, Będlewo 2012.
Członek Komitetu Programowego konferencji Nauka - jej możliwości i ograniczenia, Rydzyna 2013.
Członek Komitetu Programowego konferencji God, Truth and Other Enigmas, Warszawa 2013.
Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji PTM-DMV Joint Meeting 2014.
IV Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki, Poznań, 2014.
V Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki, Poznań, 2016.
Członek Scientific Board konferencji Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century, Kraków, 2017.
VI Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki, Poznań, 2018.
Współorganizacja World Day of Logic, Poznań, 2019.
Członek Scientific Board konferencji Dickstein Forum, Kraków, 2019.
Koordynacja sesji ,,Filozofia Matematyki'', Jubileuszowy Zjad Matematyków Polskich, , Kraków, 2019.
Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Logic Coloquium , Poznań, 2020.
Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Konferencji z Historii Matematyki, Będlewo 2020.
Członek Scientific Board konferencji Dickstein Forum, Kraków, 2021.
Członek Komitetu Naukowego konferencji „Sztuczna inteligencja a transhumanizm”, Kraków 2022.

      ZAKRES BADAŃ

Logika matematyczna i podstawy matematyki (modele arytmetyki I rzędu i rzędów wyższych, niestandardowe klasy spełniania, teoria obliczeń)
Historia logiki
Filozofia matematyki

      KSIAŻKI

Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, ss. 324; drugie wydanie 1994; wydanie trzecie 2003.
Rozwój symboliki logicznej , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, ss. 40.
Funkcje rekurencyjne i elementy metamatematyki. Problemy zupełności, rozstrzygalności, twierdzenia Gödla, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990, ss. 186; wyd. drugie 1991; wyd. trzecie 2000; wyd. czwarte 2010.
Filozofia matematyki. Zarys dziejów , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ss. 239; wyd. drugie 2001; wyd. trzecie: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008; wyd. czwarte 2012; wyd. piąte 2013; wyd szóste (uzupełnione) 2017.
Mechanization of Reasoning in a Historical Perpective , Editions Rodopi, Amsterdam/Atlanta, GA, 1995, ss. 267 (współautor W.Marciszewski).
Euphony and Logos , Editions Rodopi, Amsterdam/Atlanta, GA, 1997, ss. X+534 (współredaktor J.Pogonowski).
Recursive Functions and Metamathematics. Problems of Completness and Decidability, Gödel's Theorems , Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1999, ss. 404.
Zählen. Grundlage der elementaren Arithmetik, Verlag Franzbecker, Hildesheim/Berlin 2001, ss. 291(współautor: Th Bedürftig).
Współczesna filozofia matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss 387.
Wstęp do teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, ss. 200; wyd. drugie 2006 (współautor K. Świrydowicz).
Podstawy logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 163; wyd. drugie 2016. (współautor K. Świrydowicz).
Philosophie der Mathematik, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010, ss. 322; dodruk poprawiony Berlin/New York 2011; wydanie drugie rozszerzone Berlin/Boston 2012, ss. 396; wydanie trzecie rozszerzone i przerobione, Berlin/Boston 2015, ss. 484; wydanie czwarte rozszerzone i przerobione, Berlin/Boston 2019; ss. 546 (współautor: Th.Bedürftig).
Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics, Editions Rodopi, Amsterdam/Atlanta, GA, 2010, ss. 343.
Logos and Mathema. Studies in the Philosophy of Mathematics and History of Logic, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, ss. 337.
Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 253.
Najlepsza Książka Akademicka roku 2012
Filozofia informatyki. Antologia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 2014, ss. 200.
Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2014
Philosophy of Logic and Mathematics in the 1920s and 1930s in Poland, Birkhäuser Verlag, Basel 2014, ss. 228.
Filozofia matematyki i informatyki, Copernicus Center Press, Kraków 2015, ss. 328 [redakcja tomu].
Problemy filozofii matematyki i informatyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018 (współredaktor: J. Woleński), ss. 222.
Szkice z filozofii i historii matematyki i logiki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, ss. 298; dodruk 2019.
Philosophy of Mathematics, Walter De Gruyter, Berlin/Boston 2018, ss. xii + 457 (współautor: Th. Bedürftig).
Z historii logiki i filozofii matematyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, ss. 286; dodruk 2019.
Lógos and Mathema 2. Studies in the Philosophy of Logic and Mathematics , Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2020, ss. 224.

      ARTYKUŁY

On expandability of models of Peano arithmetic. I, Studia Logica 35 (1976), 409-419.
On expandability of models of Peano arithmetic. II, Studia Logica 35 (1976), 421-431.
On expandability of models of Peano arithmetic. III, Studia Logica 36 (1977), 181-188.
Some remarks on the structure of expansions, Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 26 (1980), 537-546.
A note on inner interpretations of models of Peano arithmetic, Reports on Mathematical Logic 13 (1981), 53-57.
Incompleteness of -definable theories via indicators, Functiones et Approximatio 11 (1981), 57-63.
A simple remark on satisfaction classes, indiscernibles and recursive saturation, Functiones et Approximatio 11 (1981), 149-151.
Indicators, recursive saturation and expandability, Fundamenta Mathematicae 114 (1981), 127-139 (współautorzy: L.Kirby and K.McAloon).
Trace expansions of initial segments, Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 30 (1984), 471-476.
Matematyczna niezupełność arytmetyki, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne, 26 (1984), s. 47-58.
A contribution to nonstandard teratology, w: Models and Sets, Proc. Logic Colloquium Aachen 1983, eds. G.H.Müller, M.M.Richter, Lecture Notes in Mathematics 1103, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo 1984, 379-388.
Expandability of models of arithmetic, w: Proceedings of Frege Conference, ed. G.Wechsung, Akademie Verlag, Berlin 1984, s. 87-93.
G. Cantora filozofia teorii mnogości, Studia Filozoficzne 11-12 (1984), 75-88.
Giuseppe Peano -- pioneer and promoter of symbolic logic, Komunikaty i Rozprawy Instytutu Matematyki UAM, Poznań 1985, 21 str.
Some more remarks on expandability of initial segments, Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 32 (1986), 445-450.
"Humanizacja" matematyki, czyli o nowych prądach w filozofii matematyki, Studia Filozoficzne 8 (1986), 67-79.
Giuseppe Peano a rozwój logiki symbolicznej, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 27 (1986), 71-87.
Generalizations and strengthenings of Gödel's incompleteness theorem, w: Initiatives in Logic , ed. J.Srzednicki, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-Lancaster 1987, 84-100.
Pointwise definable substructures of models of Peano arithmetic, Notre Dame Journal of Formal Logic 29 (1988), 295-308.
Definable sets and expansions of models of Peano arithmetic, Archive for Mathematical Logic 27 (1988), 21-33.
Symbolizm w logice, Studia Filozoficzne 6-7 (1988), 285-294.
Semantics for nonstandard languages, Reports on Mathematical Logic 22 (1988), 105-114.
The development of symbolism in logic and its philosophical background, Proc. of the Aristotelian Society 89 (1988), 65-78.
Philosophical aspects of symbolization in mathematics and logic, w: Structures in Mathematical Theories, Reports of the San Sebastian International Symposium, September 25-29, 1990, ed. A.Diez, J.Echeverria, A.Ibarra, Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, San Sebastian 1990, 289-293.
A note on the variety of satisfaction classes, Archive for Mathematical Logic 30 (1990), 83-89.
Appendix to the paper "Definable sets and expansions of models of Peano arithmetic", Archive for Mathematical Logic 30 (1990), 91-92.
The English algebra of logic in 19th century, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 9 (1990), 15-45.
Some properties of the family of expansions to models of Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 37 (1991), 265-272.
Mechanized deduction systems, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 10-11 (1991-92), 71-101.
Granice możliwości poznawczych matematyki, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 12 (1992), 133-149.
Iterations of satisfaction classes and expansions of models of Peano arithmetic, Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 38 (1992), 59-84.
On the philosophical meaning of reverse mathematics, w: Philosophy of Mathematics, Proceedings of the 15th International Wittgenstein-Symposium, Part 1, Hrsg. J.Czermak, Verlag Hölder-Pilcher-Tempsky,Wien 1993, 173-184.
Reverse Mathematik und ihre Bedeutung, Mathematische Semesterberichte 40 (1993), 105-113.
Rozwój programu Hilberta, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 30 (1993), 51-72.
Hilbert's program: incompleteness theorems vs. partial realizations, w: Philosophical Logic in Poland, ed. J.Woleński, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1994, 103-127.
Die Entwicklung der Symbolik in der Logik und ihr philosophischer Hintergrund, Mathematische Semesterberichte 42 (1995), 1-31(współautor: T.Bedürftig).
Kłopoty z prawdą, czyli o niejednoznaczności i patologiach klas spełniania, w: Eufonia i Logos red. J.Pogonowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995, 467-481.
Contribution of Zygmunt Ratajczyk to the foundations of arithmetic, Notre Dame Journal of Formal Logic 36 (1995), 502-504.
Contributions of Polish logicians to decidability theory, Modern Logic 6 (1996), 37-66.
Impredicative definitions and reverse mathematics, w: Henri Poincare. Science et philosophie. Congres International, Nancy, France, 1994, eds. J.L.Greffe, G.Heinzmann, K.Lorenz, Akademie Verlag, Berlin et Albert Blanchard, Paris, 1996, 551-557.
Stanisław Piątkiewicz and the beginnings of mathematical logic in Poland, Historia Mathematica 23 (1996), 68-73 (współautor: T.Batóg).
On the history of symbolic notation in logic, Proceedings of the Cultural History of Mathematics 6 (1996), 74-79 (współautor T.Bedürftig).
Elementy Leibniziańskie i Kantowskie u Hilberta i Gödla, w: Byt, Logos, Matematyka. FLFL 1995, red. J. Perzanowski i A. Pietruszczak, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997, 375-385.
Gödel's incompleteness theorems and computer science, Foundations of Science 2 (1997), 123-135.
Satisfaction classes - a survey, w: Euphony and Logos, eds. R.Murawski and J.Pogonowski, Edition Rodopi, Amsterdam/Atlanta, GA, 1997, 259-281.
Kilka uwag o programie Hilberta, w: Problemy Hilberta w pięćdziesięciolecie śmierci ich twórcy , red. W.Więsław, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1997, 255-262.
Contribution of Polish logicians to recursion theory, w: The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy, eds. K.Kijania-Placek and J.Woleński, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1998, 265-282.
Undefinability of truth. The problem of the priority: Tarski vs. Gödel, History and Philosophy of Logic 19 (1998), 153-160.
Tarski Alfred, w: Routledge Encyclopedia of Philosophy , ed. E.Craig, Routledg, London and New York 1998, vol.9, 262-265.
Józef Maria Hoene-Wroński --- filozof i matematyk w: Matematycy polskiego pochodzenia na obczyĽnie, red. S.Fudali, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Sczecińskiego, Szczecin 1998, 29-46.
E.L.Post and the development of mathematical logic and recursion theory, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2 (15)(1998),17-30.
On new trends in the philosophy of mathematics, w: Logic at Work. Essays Dedicated to the Memory of Helena Rasiowa, ed. E.Orłowska, Physica-Verlag, A Springer-Verlag Company, Heidelberg-New York 1999, 15-24.
Undefinability vs. definability of satisfaction and truth, w: Alfred Tarski and the Vienna Circle. Austro-Polish Connections in Logical Empiricism, eds. J.Woleński i E.Köhler, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1999, 203-215.
Kontekst historyczny i recepcja twierdzeń Gödla o niezupełności,w: Hartman J. (Ed.) Filozofia i logika, Aureus, Kraków 2000, 414-426.
O dojrzewaniu świadomości różnicy między dowodliwością a prawdziwością w matematyce, Filozofia Nauki 1 (33) (2001), 7-28.
Łukasiewicz Jan, w: Britannica. Edycja polska, tom 24, Poznań 2001, 254-255.
Lwowsko-warszawska szkoła, w: Britannica. Edycja polska (tom 24, Poznań 2001, 150-154.
On proofs of the consistency of arithmetic, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 4 (17) (2001), 41-50.
Truth vs. provability - philosophical and historical remarks, Logic and Logical Philosophy 10 (2002), 93-117.
On the distinction proof-truth in mathematics, w: Gärdenfors P. et al. (Eds.) In the Scope of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2002, 287-303.
Twierdzenia Gödla o niezupełności a problem sztucznej inteligencji, w: Brzeziński J. et al. (red) Odwaga filozofowania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, 569-580.
Reactions to the discovery of incompletness phenomenon, in: J. Hintikka et al. (Eds.), Philosophy and Logic. In Search of the Polish Tradition, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003, 213-227.
Rozwój pojęcia algorytmu, w: Algorytmy w historii matematyki, red. K.Hałkowska i P.Urbaniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, 131-141.
Główne koncepcje i tendencje w filozofii matematyki XX wieku. I, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 33 (2003), 74-92.
Mathematical knowledge, w: Handbook of Epistemology, ed. I.Niiniluoto, M.Sintonen and J.Woleński, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2004, 571-606.
Philosophical reflection on mathematics in Poland in the interwar period, Annals of Pure and Applied Logic 127 (2004), 325-337.
Leibniz's and Kant's philosophical ideas and the development of Hilbert's programme, Logique et Analyse 179-180 (2002), 421-437 (opublikowane w roku 2004).
Alte und neue Ansichten uber die Zahlen - aus der Geschichte des Zahlbegriffs, (współautor: Th.Bedürftig), Matematische Semesterberichte 51(2004), s. 7-36.
Elementy kantowskie we współczesnej filozofii matematyki, w: Immanuel Kant i świat współczesny, red. K. Śnieżynski, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2004, 527-535.
Zwischen Mathematik und Philosophie. Zum Leben und Werk von Józef Maria Hoene-Wroński, w: Wege zu Adam Ries. Tagung zur Geschichte der Mathematik, Erfurt 2002, Algorismus, Heft 43, H. Roloff und M. Weidauer (Hrsg.), Dr. Erwin Rauner Verlag, Augsburg 2004, 295-305.
Church's thesis and its epistemological status, Annales UMCS Informatica AI, 2(2004) s. 57-70.
Główne koncepcje i tendencje w filozofii matematyki XX wieku. Część II, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce , 34 (2004), 22-45.
O czym rozprawiają matematycy, czyli o statusie bytowym przedmiotów matematyki, Przestrzenie Teorii , 3/4 (2004), 253-259.
John von Neumann and Hilbert's school of the foundations of mathematics, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 7(20), 2004, s. 37-55.
Genius or madman? On the life and work of J.M.Hoene-Wroński, w: European Mathematics in the Last Centuries , ed. W. Więsław, Stefan Banach International Mathematical Center/Institute of Mathematics, Wrocław University, Wrocław 2005, 77-86.
Kilka uwag metodologicznych na temat tezy Churcha, w: Ratione et Studio red. K. Trzęsicki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 235-248.
Filozofia matematyki w Polsce międzywojennej,w: Byt i sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego , red. R. i I. Ziemińscy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, 243-249.
Shuxuede renshi [Wiedza matematyczna], Harbin Normal University, Harbin 2005, ss. 20 (w języku chińskim).
Decidability vs. undecidability. Logico-philosophico-historical remarks, Annales UMCS Informatica AI, 3(2005) s. 105-117.
O potędze i słabościach metody aksjomatycznej i ich konsekwencjach dla filozofii matematyki, w: Philosophia vitam alerte, red. S.Ziemiański SJ, Ignatianum - WAM, Kraków 2005, s. 455-465.
Badania logiczne prowadzone w latach 1945-1955 w Uniwersytecie Poznańskim, Investigationes Lingwisticae 14 (2006), s. 68-77. (współautor J. Pogonowski).
Problemy epistemologii matematyki a strukturalizm, [w:] Struktura i emergencja , Wydawnictwo Biblos, Kraków 2006, s. 94-109. (współautor: I. Bondecka-Krzykowska).
Remarks on the structuralistic epistemology of mathematics, Logique et Analyse 193 (2006), 31-41. (współautor: I. Bondecka-Krzykowska)
The status of Church's Thesis, in: Church's Thesis After 70 Years, eds. A. Olszewski, J.Woleński, R. Janusz, Ontos Verlag, Frankfurt 2006, 310-330 (współautor: J. Woleński).
Uwagi filozoficzno-historyczne na temat Entscheidungsproblem w: Myśli o języku, nauce i wartościach , red. W. Strawiński et al., Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, 260-270.
Philosophy of mathematics in the 20th century - main trends and doctrines, in: Essays in Logic and Ontology, eds. J. Malinowski and A. Pietruszczak, Rodopi Editions, Amsterdam-New York 2006, 331-347.
Troubles with (the concept of) truth in mathematics, Logic and Logical Philosophy , 15 (2006), 285-303.
The present state of mechanized deductio, and the present knowledge of its limitations, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric , 9(22) (2006), 31-60.
Kurt Gödel (1906-1978), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II: Wiadomości Matematyczne 42 (2006), 27-44.
The philosophy of Hoene-Wroński, Organon 35 (2006), 143-150.
Matematyk - twórca czy odkrywca, w: Człowiek: twór wszechświata - twórca nauki, red. M.Heller, R. Janusz, J. Mączka, Kraków-Tarnów 2007, 31-44.
Logic, w: The language of Science, ISSN 1971-1352, Monza, Polimetrica, 2007.
Kilka uwag o filozofii matematyki w Polsce przedwojennej, Antiquitates Mathematicae 1 (2007), 73-79.
Did Leibniz and Newton discover or create the calculus?, Fundamenta Informaticae 81 (2007), 249-256.
Logical investigations at the University of Poznań in 1945-1955, w: Methodisches Denken im Kontext, eds. P. Bernhard und V. Peckhaus, mentis Verlag, Paderborn 2008, 239-254 (współautor J. Pogonowski).
System filozoficzny Hoene-Wrońskiego, w: Hoene-Wroński. Życie, matematyka i filozofia, P.Pragacz (red.) Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2008, 27-37.
Andrzej Mostowski on the foundations and philosophy of mathematics, w: A. Ehrenfeucht, V.W. Marek and M. Srebrny (eds.), Andrzej Mostowski and Foundational Studies, IOS Press, Amsterdam/Berlin/Oxford/Tokyo/Washington, DC, 2008, 324-337 (współautor J. Woleński).
Teoria kategorii we współczesnej filozofii matematyki, w: M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak (red.), Prawa przyrody, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Biblos, Kraków-Tarnów 2008, 95-109 (współautor: I. Bondecka-Krzykowska).
Tarski and his Polish predecessors on truth w: New Essays on Tarski and Philosophy, ed. D. Patterson, Oxford University Press, Oxford 2008, 21-43 (współautor J. Woleński).
Categorical structuralism in the contemporary philosophy of mathematics, Logique & Analyse 204 (2008), 365-373. (współautor: I. Bondecka-Krzykowska)
Philosophy of mathematics in the Lvov-Warsaw School, in: The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowski's Legacy S. Lapointe, J. Wolenski, M. Marion, W. Miskiewicz (Eds.), Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2009, 121-130.
Program rozwoju teorii mnogości w szkole warszawskiej, w: Rozważania o filozofii prawdziwej , red. J. Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, 93-103.
Die Entwicklung des Bewusstseins des Unterschieds zwischen Wahrheit und Beweisbarkeit, w: M. Toepell (Hrsg.), Mathematik im Wandel, Verlag Franzbecker, Hildesheim 2009, 298-308 [ukazała się w roku 2011].
Philosophy of mathematics in the Warsaw Mathematical School, Axiomathes 20 (2010), 279-293.
Phenomenology and philosophy of mathematics, w: Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics, Editions Rodopi, Amsterdam/New York, NY, 2010, 135-146.
Contribution of Polish logicians to the predicate calculus, w: Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics, Editions Rodopi, Amsterdam/New York, NY, 2010, 233-243.
Grassmann's contribution to mathematics, w: Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics, Editions Rodopi, Amsterdam/New York, NY, 2010, 161-168.
O pracach logicznych Kazimierza Ajdukiewicza, w: T. Buksiński (red.), Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu. Jubileusz 90-lecia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, 215-226.
On Chwistek's philosophy of mathematics, Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies 31 (2011), 121-130. Także w: N. Griffin, B. Linsky and K. Blackwell (eds.), Principia Mathematica at 100, The Bertrand Russell Centre, Hamilton, Ontario, 2011, 121-130.
Uniwersum matematyczne: rzeczywistość czy artefakt?, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 47 (2011), 17-35.
Filozofia matematyki i logiki w lwowskiej szkole matematycznej, Przegląd Filozoficzny 20, Nr 2 (78) (2011), 145-162.
O pojęciu prawdy w matematyce, Zagadnienia Naukoznawstwa 4 (190) (2011), 471-480
Mathematikphilosophie in der Warschauer Schule der mathematischen Logik, w: Zeitläufte der Mathematik, Tagung zur Geschichte der Mathematik in Freising (1.6. bis 5.6. 2011), hsg. Stefan Deschauer und Hans Fischer, Verlag Dr. Erwin Rauner (Reihe Algorismus), Augsburg 2012, 139-147.
Philosophy of logic and mathematics in the Warsaw School of Mathematical Logic, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 27 (40) (2012), 145-155.
Philosophy of mathematics in Poland in the 20th century, w: Logic in Central and Eastern Europe, ed. A. Schumann, University Press of America, Lanham, Maryland, 2013, 152-165.
On a proof in mathematics, w: M. Heller, B. Brożek, Ł. Kurek (eds.), Between Philosophy and Science, Copernicus Center Press, Kraków 2013, 41-59.
Kilka uwag o dowodzie w matematyce, Filozofia Nauki 21 (2013), 7-22.
Philosophy of logic and mathematics in the Lwów School of Mathematics, Mathematical Bulletin of Taras Shevchenko Scientific Society 10 (2013), 17-24.
Andrzeja Mostowskiego filozofia matematyki i logiki, w: Dzieje matematyki polskiej II, red. W.Więsław, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, 85-95.
Philosophy of mathematics and logic in Cracow between the wars, w: K. Mulligan, K. Kijania-Placek, T. Placek (Eds.), The History and Philosophy of Polish Logic. Essays in Honour of Jan Woleński, Palgrave Macmillan, New York/London 2014, 278-294.
Anfange der Mengenlehre in Polen, w: Mathematik und Anwendungen, M.Fothe, M.Schmitz, B.Skorsetz, R.Tobies (Hrsg.), Jena 2014, 102-108.
Filozofia logiki i matematyki w Kole Krakowskim, Filozofia Nauki 22 (2014), 21-35.
Benedykt Bornstein's philosophy of logic and mathematics, Axiomates, 24 (2014), 549-558.
Nieskończoność w matematyce. Zmagania z potrzebnym, acz kłopotliwym pojęciem, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 55 (2014), 5-42.
Na marginesie artykułu prof. Adama Nowaczyka ,,Zrozumieć Tarskiego'', Przegląd Filozoficzny 23, Nr 3 (91) (2014), 47-52.
Logika a kognitywistyka, w: A.Dąbrowski and J.Woleński (Eds.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Copernicus Center Press, Kraków 2014, 193-218 (współautor: J.Woleński).
Twierdzenia limitacyjne, w: Nauka - możliwości i ograniczenia, Warszawa 2014, 57-67.
Cracow Circle and its philosophy of logic and mathematics, Axiomathes 25 (2015), 359-376.
Henryk Struve i Władysław Biegański - między tradycyjną a nową logiką, Przegląd Filozoficzny 24, Nr 1 (93) (2015), 73-86.
Einige philosophische und logische Bemerkungen zum Begriff der Wahrheit (in der Mathematik), w: S.Reinhold und D.Trönnies (Hrsg.), Mathematische Studien im Spannungsfeld von Geschichte, Philosophie und Didaktik der Mathematik, WTM, Münster 2015, 101-114.
On the way to modern logic - the case of Polish logic, w: Modern Logic 1850-1950. East and West, F.F.Abeles and M.E.Fuller (Eds.), Birhäuser Verlag, Basel 2016, 183-195.
Between theology and mathematics. Nicholas of Cusa's philosophy of mathematics, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 44 (57) (2016), 97-110.
Some historical, philosophical and methodological remarks on proof in mathematics, w: D.Probst and P.Schuster (Eds.), Concepts of Proof in Mathematics, Philosophy, and Computer Science, Ontos Mathematical Logic, Walter de Gruyter, Berlin 2016, 251-268.
Polskaja fiłosofija łogiki i matematiki w pieriod mieżdu dwuma mirowymi wojnami (w języku rosyjskim), History of Science and Engineering 8 (2016), 66-76.
Benedykt Bornstein i jego wizja matematyki i logiki, w: A.Brożek, A.Chybińska, M.Grygianiec, M.Tkaczyk (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, 68-76.
Historische und philosophische Notizen über das Kontinuum, Mathematische Semesterberichte 64 (2017), 63-88 (współautor: Th. Bedürftig).
Ontology of logic and mathematics in Lvov-Warsaw School, w: A. Garrido, U. Wybraniec-Skardowska (Eds.) Lvov-Warsaw School. Past and Present, Birkhäsuer Verlag, Basel 2018, 645–661.
Struve and Biegański - towards modern approach to logic, w: A. Garrido, U.Wybraniec- Skardowska (Eds.) Lvov-Warsaw School. Past and Present, Birkhäsuer Verlag, Basel 2018, 285–297.
Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, w: A. Garrido, U. Wybraniec-Skardowska (Eds.), Lvov-Warsaw School. Past and Present, Birkhäsuer Verlag, Basel 2018, 241–247 (współautor: J.Pogonowski).
Filozoficzne i teologiczne tło Cantora teorii mnogosci, w: P. Polak, J. Mączka, W.P. Grygiel (red.), Oblicza filozofii w nauce, Copernicus Center Press, Kraków 2017, 51–84. Przedruk w: R. Murawski, Szkice z filozofii i historii matematyki i logiki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, 221–242.
Obraz matematyki i logiki w polskich encyklopediach okresu międzywojennego, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 62 (3) (2017), 37–60.
Ontologia matematyki i logiki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, w: Problemy filozofii matematyki i informatyki, red. R. Murawski i J. Woleński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, 49–67.
Dlaczego matematyka pozwala rozumieć i opisywac świat? Refleksja filozoficzna, w: Słowiński Roman (Red.) Czy Bóg stworzył liczby pierwsze?, Polska Akademia Nauk (2018), Str. 85-102.
Mathematics in Polish encyclopaedias in the 1920s and 1930s, w: B. Van Kerkhove (Eds.) Laat ons niet ernstig blijven. Huldeboek voor Jean Paul Van Bendegem, Academia Press, Gent 2018, 277-290.
Logika a matematyka i filozofia matematyki, w: Logika, cz. II: Kultura logiczna, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 8, red. S. Janeczek], Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 63-80.
Phenomenological ideas in the philosophy of mathematics. From Husserl to Gödel, Studia Semiotyczne 32, nr 2, 2018, 29-47 (współautor: Th. Bedürftig).
Logika na uniwersytecie w Poznaniu, Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój, XXVIII (LIII) (2019), 19-35.
Mathematics and theology in the thought of Nicholas of Cusa, Logica Universalis, 13(2019), 477-485.
Jana Franciszka Drewnowskiego filozofia matematyki i logiki, Studia Philosophiae Christianae, 55, nr 2(209), 87-102.
Od (neo)platonizmu po nominalizm. Warszawska szkoła logiczna o przedmiocie logiki i matematyki, Studia z Filozofii Polskiej, 14(2019), 179-194.
Mathematical foundations and logic in reborn Poland, w: R. Murawski Lógos and Mathema 2. Studies in the Philosophy of Logic and Mathematics, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2020, 97-108.
Proof vs truth in mathematics, Studia Humana 9:3/4 (2020), 10—18. Także w: A. Schumann (Ed.), Judgments and Truth: Essays in Honour of Jan Woleński, Book Series: Tributes, Volume 43, College Publication, London 2020, 13-26.
Mathematics and logic in Polish encyclopaedias of the interwar period, w: L.Mazliak and R.Tazzioli (Eds.), Mathematical Communities in the Reconstruction after the Great War (1918-1928). Trajectories and Institutions, Birkhauser, Basel 2021, 89-118.
On the reception of Cantor's theory of infinity (mathematicians vs. theologians), w: M.Trepczyński (Ed.), Philosophical Approaches to the Foundations of Logic and Mathematics, Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2021, 211-237.
Od lęku do akceptacji. Kilka uwag historyczno-filozoficznych o nieskończoności w matematyce, w: K.Przyszczypkowski i I. Cytlak (red.), Uniwersytet. Pochwała różnorodności i różnicy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2021, 125-145.
The conception of logic in Cracow Circle: Salamucha, Drewnowski, Bocheński, Studia Philosophiae Christianae 57 (2021), 109-125.
How French mathematicians learned about what happened to their Polish colleagues during WW2, Organon 53 (2021), 29–53 (współautorzy: Frédéric Jaëck, Laurent Mazliak). Przekład francuski: „Du côté des lettres. Comment les mathématiciens français ont appris ce qui était arrivé a leurs collegues polonais pendant la Seconde Guerre mondiale”, http://images.math.cnrs.fr/Du-cote-des-lettres-Commentles- mathematiciens-francais-ont-appris-ce-qui-etait.html
Mathematics vs reality. A note on applicability of mathematics, w: D. Leszczynska- Jasion, P. Łupkowski, A. Gajda, S. Chlebowski (red.), Wędrówki po świecie symboli. Język, logika, matematyka, Wydawnictwo Rys, Poznań 2021, 155–168.
Gödel’s incompleteness theorems, w: The SAGE Encyclopedia of Theory in Science, Technology, Engineering, and Mathematics, vol. 1, SAGE Publications, Inc., Newbury Park, California, 2023, 336–342.
Jan Franciszek Drewnowski und sein philosophisches Programm (für Mathematik und Logik)
(w druku).
Connections between Lvov-Warsaw School and the University in Poznań, Studia Historiae Scientiarum (w druku).
Zaczynali (niemal) od zera, stali się potęgą światową. Szkoła lwowsko-warszawska, Nestorzy 2022 (w druku).
Jan Łukasiewicz's philosophy of logic and mathematics, Przegląd Filozoficzny (w druku).
Blaise Pascal – matematyk i filozof matematyki, Przegląd Filozoficzny (w druku).
100 years of logical investigations at University of Poznań, Studia Humana (w druku).

      ARTYKUŁY POPULARNE

Miejsce i rola koła naukowego w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, Neodidagmata 8 (1976), s. 247-258 (współautor W. Buszkowski).
O tym, jak Herakles walczył z hydrą, czyli o niezupełności arytmetyki raz jeszcze, Delta 6 (126) (1984), s. 5-7.
W sprawie twierdzeń Gödla i konwencjonalizmu, Zagadnienia Naukoznawstwa 2 (94) (1988), s. 377-383.
O filozofii matematyki, Czas Kultury, 1-2 (24-25) (1991), s. 48-53.
Co to jest filozofia matematyki, Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie 6 (1991), s. 5-11.
Renesans filozofii matematyki, Czas Kultury, 6-7 (29-30) (1991), s. 60-64.
Program Hilberta - drogi i manowce, Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie 14 (1995), s. 21-25.
Kartezjusz - matematyk, Delta 12 (271) (1996), s. 1-3.
Odkrywane czy tworzone?, Matematyka 6 (374) (2011), 12-18.
Nieskończoność w matematyce a teologia, Filozofuj! 3 (39) (2021), 9-11.

      RECENZJE

S. Eilenberg, C.C. Elgot, Recursiveness, New York 1970 - Studia Logica 33 (1974), s. 220-224.
J. R. Shoenfield, Degrees of Unsolvability, Amsterdam-London 1971 - Studia Logica 34 (1975), s. 284-288.
P. Lutzeier, Modelltheorie für Linguisten, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1973 - Lingua Posnaniensis 21 (1978), s. 185-187.
Ph.J. Davis, R. Hirsh, The Mathematical Experience,Birkhäuser, Boston-Basel-Stuttgart 1981 - Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 25 (1984), s. 289-292.
J.-L. Gardier, Pascal entre Eudoxe et Cantor, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1984 - Studia Filozoficzne 3 (1986), s. 213-215.
W. Schüler, Grundlegungen der Mathematik in transzendentaler Kritik. Frege und Hilbert, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1983 - Zagadnienia Naukoznawstwa 2 (94) (1988), s. 342-344.
E. Nelson, Predicative Arithmetic, Princeton 1986 - Studia Logica 48 (1989), s. 129-130.
Logic Colloquium'85, ed. the Paris Logic Group, North-Holland Publ. Company, Amsterdam 1987 - Studia Logica 48 (1989), s. 262-263.
V. Peckhaus, Hilbertprogramm und kritische Philosophie: das Göttinger Modell interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Mathematik und Philosophie, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1990 - Studia Logica 50 (1991), s. 352-354.
Modern Logic - vol. 1, no. 2/3 (1990/91) - Special Issue Devoted to E. Schröder - Studia Logica 51 (1992), s. 150-151.
R. Turner, Truth and Modality for Knowledge Representation, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1991- Modern Logic 3, no. 1 (1992), s. 75-76.
Th. Drucker (Ed.), Perspectives on the History of Mathematical Logic, Birkhäuser, Boston-Basel-Berlin 1991 - Modern Logic 3, no. 3 (1993), s. 309-311.
A.G. Pinus, Boolean Constructions in Universal Algebras, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1992 - Studia Logica 54 (1995), s. 130-132.
A. Burdman Feferman, Politics, Logic, and Love. The Life of Jean van Heijenoort , Jones and Bartlett Publishers, Boston-London 1993 - Modern Logic 5, no 2 (1995), s. 211-214.
Arithmetic, Proof Theory and Computational Complexity, eds. P. Clote and J. Krajícek, Oxford Logic Guides 23, Clarendon Press, Oxford 1993 - Journal of Logic and Computation 5 (1995), s. 388-390.
J. Barwise and J. Etchemendy, The Language of First-Order Logic. Including the IBM-compatible Windows Version of Tarski's World 4.0, 3rd ed., rev. and expanded, CSLI Lecture Notes Number 34, University of Chicago Press, Chicago 1992 - Journal of Logic and Computation 5 (1995), s. 257-258.
Development of Mathematics 1900-1950, ed. Jean-Paul Pier, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin 1994, ss. xviii + 729 - Modern Logic 6 (1996), s. 446-449.
R. Dedekind, What Are Numbers and What Should They Be?, revised, edited and translated by H. Pogorzelski, W. Ryan and W. Snyder, Research Institute for Mathematics, Orono, Maine, 1995, ss. viii + 91 - Studia Logica 58 (1997), s. 330-332.
V. Peckhaus, Hermann Ulrici (1806--1884). Der Hallensche Philosoph und die englische Algebra der Logik. Mit einer Auswahl von Texten Ulricis zur Logik und einer Bibliographie seiner Schriften , Schriftenreihe zur Geistes- und Kulturgeschichte: Texte und Dokumente, Hallescher Verlag, Halle/Saale 1995, DM 24,80, ss. 181, ISBN 3-929887-03-7 (pbk) - Studia Logica 58 (1997), s. 335-337.
M. Goldstern, H. Judah, The Incompleteness Phenomenon. A New Course in Mathematical Logic, A.K. Peters, Wellesley, Massachusetts, 1995, ss. xii +247 - Modern Logic, 7, No 3/4 (1997), s. 410-412.
Y.L. Ershov, Definability and Computability, Consultants Bureau, New York, London and Moscow, 1996, ss. xiv + 264 - Studia Logica 61 (1998), s. 439-441.
V. Halbach, Axiomatische Wahrheitstheorien, Akademie Verlag, Berlin 1996, ss. viii + 249 - Studia Logica 63 (1999), s. 138-140.
Volker Peckhaus, Logik, Mathesis universalis und allgemeine Wissenschaft. Leibniz und die Wiederentdeckung der formalen Logik im 19. Jahrhundert, Akademie Verlag, Berlin 1997, ss. xii + 412 - Studia Logica 63 (1999) s. 441-442.
J.W. Dauben, Abraham Robinson. The Creation of Nonstandard Analysis. A Personal and Mathematical Odyssey, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1995, ss. xix + 560 - Modern Logic 8 (2000), s. 176-178.
A. Tarski, Introduction to Logic and to the Methodology of the Deductive Sciences, 4th edition edited by Jan Tarski, Oxford University Press, New York and Oxford 1994, Oxford Logic Guide vol. 24, ss. xxiv + 229 - Modern Logic 8 (2000), s. 172-175.
Witold Więsław, Stare polskie zadania z matematyki,Wydawnictwo NOWIK, Opole 2000, ss. 151- Roczniki Polskiego Towarzystwa matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 37 (2001), s.187-188.
From the Calculus to Set Theory 1630-1910. An Introductory History, edited and with an introduction by I. Grattan-Guinness, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2000, 306 pp., ISBN 0-691-07082-2 - The Review of Modern Logic 9 (2004), 167-169.
Reinhard Frischbier Kant und die Mathematik, Halle 2001, 256 pp. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 34 (2004) s. 135-136.
Georges Ifrah, The Universal History of Computing. From the Abacus to the Quantum Computers , Translated from French and with notes by E.F. Harding, assisted by Sophie Wood, Ian Monk, Elizabeth Clegg and Guido Waldman, John Wiley & Sons, Inc., New York - Chichester - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto 2000, ss. 410, ISBN 0-471-39671-0 - The Review of Modern Logic 10 (2005), 175-177.
Richard L. Epstein and Walter A. Carnielli Computability. Computable Functions, Logic, and the Foundations of Mathematics, 2nd edition with Computability and Undecidability - A Timesline. The story of the developement of computable functions and the undecidability of arithmentic to 1970 by Richard L. Epstein, Wadsworth/Thomson Learning 2000, 299+39 pages, ISBN 0-534-54644-7 - The Review of Modern Logic 10 (2005), 179-181.
Knowledge Contributors, eds. V.F. Hendricks, K.F. Jorgensen and S.A Pedersen, Synthese Library, volume 322, KLuwer Academic Publishers, x + 203 pages, ISBN 1-4020-1747-2 The Review of Modern Logic 10(2005), 183-186.
M. Peeters, Introduction a loeuvre de S. Lesniewski, Fascicule IV: Loeuvre de jeunesse, Neuchatel 2006, vii + 134 pp. - History and Philosophy of Logic 28 (2007), 178-179.
H. J. Gensler, Historical Dictionary of Logic, Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements, No. 65, The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Maryland-Toronto-Oxford, 2006, xliv + 307 pp. - Bulletin of Symbolic Logic 13 (2007), 370-371.
R.L. Epstein (with contributions by Lesław W. Szczerba), Classical Mathematical Logic. The Semantic Foundations of Logic, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2006, pp. 522 - The Review of Modern Logic.
M.D. Resnik (Ed.): Mathematical Objects and Mathematical Knowledge, Dartmouth, Aldershot/Broockfield, USA/Singapore/Sydney 1995, ss. xxi+ 647 (The International Research Library of Philosophy 13) - Grazer Philosophische Studien.
R. M. Smullyan, Gödel's Incompleteness Theorems, Oxford Logic Guides 19, Oxford University Press, New York and Oxford 1992- Journal of Logic and Computation.
P. Simons, Philosophy and Logic in Central Europe from Bolzano to Tarski, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1992 - Logic Group Bulletin.
Roberto Poli (Ed.), In Itinere. European Cities and the Birth of Modern Scientific Philosophy, Editions Rodopi, Amsterdam-Atlanta, GA, 1997, ss. 232 - Studia Logica.
Zdzisław Pogoda, Galeria wielościanów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, ss. 156, ISBN 83-235-0119-X - Wiadomości Matematyczne 44 (2008), 185-186.
James Robert Brown, Philosophy of Mathematics. A Contemporary Introduction to the World of Proofs and Pictures, second edition, Routledge Contemporary Introductions to Philosophy, Routledge, New York and London 2008, 245 pp., ISBN10: 0-415-96047-9 (pbk), ISBN13: 978-0-415-96047-2 (pbk) - Polish Journal of Philosophy vol.III, No. 1 (2009), 145-147.
Stanisław Krajewski, Czy matematyka jest nauką humanistyczną?, Copernicus Center Press, Kraków 2011, ss. 151 - Przegląd Filozoficzny 20 (2011), 273-277.
Jan Woleński, Essays on Logic and its Applications in Philosophy, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften , Frakfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien 2011, ss. 362 - Polish Journal of Philosophy 6 (2012), 106-108.
Douglas Patterson, Alfred Tarski. Philosophy of Language and Logic, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, England, United Kingdom, 2012, x + 262 pp. - Journal for the History of Analytical Philosophy 1, nr 9 (2013).
Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 250 - Filozofia Nauki 21, nr 2 (2013), 201-203.
Bartosz Brożek, Mateusz Hohol, Umysł matematyczny, Copernicus Center Press, Kraków 2014 - Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 50, Nr 1 (2014), 178-181.
Adam Olszewski, Bartosz Brożek, Piotr Urbańczyk (Eds.), Church's Thesis. Logic, Mind and Nature, Copernicus Center Press, Kraków 2014 - Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne, 50(2014), 366-369.
Gottlob Frege, Korespondencja naukowa. Wydanie krytyczne, opracowanie edycji polskiej i weryfikacja tłumaczenia: Gabriela Besler i Jolanta Zwierzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice 2020, ss. 600 – Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 31, nr 3 (2021), 495–499.
Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Joanna Zwierzynska, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884–1933, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss. 404 – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 67, nr 2 (2022) 135–139.
Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Andrew Schumann, Konrad Szocik, Jan Woleński, Leksykon logików polskich 1900-1939, Copernicus Center Press, Kraków 2022, ss. 386 – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 1 (2023), 153–159.

      ABSTRAKTY

Some remarks on the structure of expansions, 6th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Hannover, August 22--29, 1979; Abstracts, Sections 1, 2, 3, 4; s. 132--135.
Expandability of initial segments of models of Peano arithmetic, (Logic Colloquium'78, Mons), Journal of Symbolic Logic 45 (1980), ss. 396 (współautor: H. Kotlarski).
On A -expansions of models of Peano arithmetic, 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Salzburg, July 11--16, 1983; vol. 1, Abstracts of Sections 1, 2, 3, 4 and 7; s. 88--89.
On "trace'' expansions of initial segments, (Logic Colloquium'82, Florence), Journal of Symbolic Logic 49 (1984), s. 699--700.
A "negative'' result on trace expansions, (Logic Colloquium'83, Aachen), Journal of Symbolic Logic 50 (1985), s. 272--273.
On expansions of substructures, (Logic Colloquium'84, Manchester), Journal of Symbolic Logic 51 (1986), ss. 493.
Definability by nonstandard formulas in models of Peano arithmetic, Proc. of the 4th Easter Conf. on Model Theory, Humboldt-Universität zu Berlin, Seminarberichte, Berlin 1986, s. 164-178.
Definable substructures of models of Peano arithmetic, (Logic Colloquium'85, Paris), Journal of Symbolic Logic 52 (1987), s. 332-333.
On some expansions of models of arithmetic, Proc. of the 5th Easter Conf. on Model Theory, Humboldt-Universität zu Berlin, Seminarberichte, Berlin 1987, 164--171.
On the incompleteness of arithmetic once more, Essays on Logic and Philosophy, Proc. of the XXX International Conf. on the History of Logic, ed. J. Perzanowski, Kraków 1987, s. 93-102.
Appendix to the paper "On the incompleteness of arithmetic once more'', Essays on Logic and Philosophy, Proc. of the XXX International Conf. on the History of Logic, ed. J. Perzanowski, Kraków 1987, s.103-106.
Definable expansions of models of Peano arithmetic, 8th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science,Moskwa 1987, Abstracts, Vol. 5, Part 1, s. 116-118.
Nonstandard definability in models of Peano arithmetic, (Logic Colloquium'86, Hull), Journal of Symbolic Logic 52 (1987), ss. 1075.
Definable expansions of models of Peano arithmetic, (Logic Colloquium'87, Granada), Journal of Symbolic Logic 54 (1989), s. 665-666.
Nonstandard definability and models of fragments of second order arithmetic, (Logic Colloquium'88, Padova), Journal of Symbolic Logic 55 (1990), ss. 421.
Application of satisfaction classes to the study of models of fragments of second order arithmetic, (Logic Colloquium'90, Helsinki), Journal of Symbolic Logic 56 (1991), s. 1135-1136.
Iterations of satisfaction classes and expandability, (Logic Colloquium'89, Berlin (West)), Journal of Symbolic Logic 57 (1992), s. 316--317.
Beginnings of mathematical logic in Poland, 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 19--25, 1995, Florence, Italy, Volume of Abstracts, 353 (współautor: T. Batóg).
Structuralistic epistemology of mathematics The Bulletin of Symbolic Logic Vol.12, Number 2 June 2006, s.325 (współautor I.Bondecka-Krzykowska).
Beginnings of set theory in Poland, International Congress of Mathematicians, Hyderabad, August 19-27, 2010, Abstracts, 661-662.

      INNE PUBLIKACJE

Generalized Recursion Theory and Hierarchies. Notes to Lectures of Professor P. G. Hinman, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 1973, ss. 54 (współautor: Z. Vetulani) [na prawach rękopisu].
Ramsey Theorie, Universität Heidelberg, Heidelberg 1981, ss. 23 (współautor P. H. Schmitt) [na prawach rękopisu].
Some More Remarks on Expandability of Initial Segments, w: W.Guzicki et al. (Eds.), Open Days in Model Theory and Set Theory, Proc. of a Conference Held in September 1981 at Jadwisin near Warsaw, Poland, 221-229.
On the Incompleteness of Arithmetic Once More, w: J.Perzanowski (Ed.), Essays on Philosophy and Logic, Jagiellonian University Press, Cracow 1987, 93-102.
Appendix to the paper "On the Incompleteness of Arithmetic Once More", w: J.Perzanowski (Ed.), Essays on Philosophy and Logic, Jagiellonian University Press, Cracow 1987, 103-106.
Program Hilberta a tzw. matematyka odwrotna (autoreferat), Filozofia Nauki 4 (16) (1996), s. 120-121.
Głos w dyskusji panelowej "Matematyka w polu napięć'', Filozofia Nauki 4 (16) (1996), s. 109-120.
Hasła w Wielkiej Encyklopedii PWN: Cudzysłów (t.6), Filozofia matematyki (t.9)
Zygmunt Ratajczyk (1949-1994), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 32 (1996), s. 183-189.
Medal im. Władysława Orlicza dla Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II: Wiadomości Matematyczne 40(2004), 212.
Henryk Kotlarski (1949-2008), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 45 (2009), s.133-141.
Program rozwoju teorii mnogości w Szkole Warszawskiej. W: J. Jadacki (red.), Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, 208.
Paweł Zbierski (1944-2002), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 47 (2) (2011), s. 275-285.
Is the Polish logic one of the best traditions still? (interview), Studia Humana 1:3/4 (2012), 78-82.
Michał Krynicki (1950-2011), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne 49, nr 1 (2013), 135-141 (współautor: M. Turzański).
O filozofii logiki i matematyki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Rozmowa z Romanem Murawskim, w: A. Brożek i A. Chybińska (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2016, 285-302.
Czy naprawdę 2+2 = 4? Matematyczne opisanie świata, w: A. Gulczyński (red.), Uniwersyteckie wykłady na Zamku.Uniwersyteckie wartości w uniwersyteckim dyskursie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, 29-47.
Kazimierz Ajdukiewicz, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919-2019, red. Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, 9-12.