Roman Murawski
Szkice z filozofii i historii matematyki i logiki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań 2018, dodruk 2019
298 stron

Spis treści


Wstęp

Uniwersum matematyczne: rzeczywistość czy artefakt?

Nieskończoność w matematyce.

Zmagania z potrzebnym, acz kłopotliwym pojęciem

Kilka uwag o dowodzie w matematyce

„Humanizacja” matematyki, czyli o nowych pradach w filozofii matematyki

Problemy epistemologii matematyki a strukturalizm (współautor: Izabela Bondecka-Krzykowska)

Teoria kategorii we współczesnej filozofii matematyki (współautor: Izabela Bondecka-Krzykowska)

Kurt Gödel

Kontekst historyczny i recepcja twierdzeń Gödla o niezupełności

Twierdzenia Gödla o niezupełności a problem sztucznej inteligencji

O dojrzewaniu świadomości różnicy miedzy prawdziwością a dowodliwością w matematyce

Matematyczna niezupełność arytmetyki

Rozwój programu Hilberta

Józef Maria Hoene-Wronski – filozof i matematyk

Giuseppe Peano a rozwój logiki symbolicznej

Filozoficzne i teologiczne tło Cantora teorii mnogości

Kilka uwag o filozofii matematyki w Polsce miedzywojennej

Filozofia matematyki i logiki w lwowskiej szkole matematycznej

Program rozwoju teorii mnogości w szkole warszawskiej

Bibliografia

Nota edytorska