Izabela Bondecka-Krzykowska, Jerzy Pogonowski (red.)
Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010
367 stron

Spis treści


CZĘŚĆ I. ROMAN MURAWSKI - PORTRET UCZONEGO

      Roman Murawski - spis publikacji
      Izabela Bondecka-Krzykowska, Jerzy Pogonowski,
      Naukowe curriculum vitae Romana Murawskiego
      Jerzy Pogonowski, O pracach matematycznych Romana Murawskiego

CZĘŚĆ II. FILOZOFIA MATEMATYKI

      Piotr Błaszczyk, Ciągłość versus kontinuum. Rewizja stanowiska
      Zenona z Elei i jego współczesnych krytyków
      Izabela Bondecka-Krzykowska, Paradygmaty informatyki
      Jerzy Dadaczyński, Giuseppe Veronese a Aksjomat Myślenia Hilberta
      Roman Duda, Studium przypadku: pojęcie rozmaitości
      Anna Frąckowiak-Ciesielska, Blaski i cienie współczesnych koncepcji
      nominalistycznych w filozofii matematyki
      Michał Heller, Filozoficzne wyzwania matematyki nieprzemiennej
      Stanisław Krajewski, Czy matematyka jest nauką humanistyczną?
      Zbigniew Król, Uwagi o stylu historycznym matematyki i rozwoju
      matematyki
      Anna Lemańska, Zagadnienie uznawania i prawdziwości twierdzeń
      matematycznych
      Jerzy Mycka, Obliczenia dyskretne i ciągłe jako realizacje
      antropomorficznej i fizycznej koncepcji efektywnej obliczalności
      Adam Olszewski, Intuicjonizm vs Platonizm. Na przykładzie lematu
      Königa
      Ewa Piotrowska, Zagadnienie przełomów w rozwoju matematyki
      Jerzy Pogonowski, Aksjomaty ograniczenia w teorii mnogości
      Jan Woleński, Konstruktywizm i metamatematyka
      Krzysztof Wójtowicz, Empiryczne aspekty dowodów matematycznych