Izabela Bondecka-Krzykowska
Przewodnik po historii matematyki
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006
255 stron

Spis treści


Rozdział 1. Czasy najdawniejsze
        1.1. Historia
        1.2. Sposoby liczenia
        1.3. Początki geometrii
        1.4. Magiczne znaczenie liczb

Rozdział 2. Egipt
        2.1. Historia
        2.2. System liczbowy
        2.3. Zagadnienia matematyczne rozwiązywane przez Egipcjan
        2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Babilonia
        3.1. Historia
        3.2. System liczbowy
        3.3. Algebra
        3.4. Geometria
        3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Grecja
        4.1. Historia
        4.2. Systemy numeracji
        4.3. Tales z Miletu
        4.4. Hipokrates
        4.5. Pitagorejczycy
        4.6. Początki logiki - Parmenides
        4.7. Paradoksy nieskończoności
        4.8. Sofiści
        4.9. Pierwszy kryzys podstaw matematyki
        4.10. Starożytne problemy nierozwiązalne

Rozdział 5. Kraje hellenistyczne
        5.1. Historia
        5.2. System Liczbowy
        5.3. Euklides
        5.4. Archimedes
        5.5. Apoloniusz
        5.6. Eratostenes
        5.7. Rozwój astronomii

Rozdział 6. Imperium Rzymskie
        6.1. Historia
        6.2. System Liczbowy
        6.3. Matematycy aleksandryjscy - Heron i Menelaus
        6.4. Klaudiusz Ptolemeusz
        6.5. Diofant
        6.6. Pappus i Proklos
        6.7. Znaczenie matematyki antycznej

Rozdział 7. Chiny
        7.1. Historia
        7.2. Systemy Liczbowe
        7.3. Rozwiązywanie równań
        7.4. Teoria liczb
        7.5. Geometria
        7.6. Podsumowanie

Rozdział 8. Indie
        8.1. Historia
        8.2. Systemy Liczbowe
        8.3. Algebra
        8.4. Geometria i trygonometria
        8.5. Podsumowanie

Rozdział 9. Kraje islamu
        9.1. Historia
        9.2. Systemy Liczbowe
        9.3. Muhammed Al-Chorezmi
        9.4. Omar Chajjam
        9.5. Al-Kaszi
        9.6. Geometria i trygonometria
        9.7. Podsumowanie

Rozdział 10. Średniowiecze
        10.1. Historia
        10.2. Matematycy kościelni
        10.3. Pierwsze uniwersytety
        10.4. Fibonacci
        10.5. Thomas Bradwardine
        10.6. Nauka o zmienności jakości
        10.7. Mikołaj z Oresme
        10.8. Podsumowanie

Rozdział 11. Renesans
        11.1. Historia
        11.2. Włoscy algebraicy
        11.3. Kośiści
        11.4. Francois Viete
        11.5. Liczby rzeczywiste
        11.6. Trygonometria
        11.7. Teoria perspektywy
        11.8. Podsumowanie

Rozdział 12. Wiek siedemnasty
        12.1. Historia - czasy nowożytne
        12.2. Kartezjusz
        12.3. John Neper
        12.4. Galileusz
        12.5. Johannes Kepler
        12.6. Bonaventura Cavalieri
        12.7. John Wallis
        12.8. Pierre Fermat
        12.9. Blaise Pascal
        12.10. Christian Huygens
        12.11. Isaac Newton
        12.12. Gottfried Wilhelm Leibniz
        12.13. Podsumowanie

Rozdział 13. Wiek osiemnasty
        13.1. Historia
        13.2. Colin Maclaurin
        13.3. Jacob Bernoulli
        13.4. Johann Bernoulli
        13.5. Leonard Euler
        13.6. Jean Le Rond d'Alembert
        13.7. Abraham de Moivre
        13.8. Joseph Louis Lagrange
        13.9. Pierre Simon Laplace
        13.10. Podsumowanie

Rozdział 14. Wiek dziewiętnasty
        14.1. Historia
        14.2. Karl Friedrich Gauss
        14.3. Adrien Marie Legendre
        14.4. Gaspard Monge
        14.5. Augustin Cauchy, Simeon Poisson, Joseph Fourier
        14.6. Niels Henrik Abel
        14.7. Evariste Galois
        14.8. Carl Gustav Jacob Jacobi
        14.9. Peter Lejeune Dirichlet
        14.10. Bernhard Riemann
        14.11. Karl Weierstrass
        14.12. Georg Cantor
        14.13. Giuseppe Peano
        14.14. Henri Poincare
        14.15. David Hilbert
        14.16. Rozwój geometrii
        14.17. Rozwój algebry
        14.18. Podsumowanie

Rozdział 15. Matematyka pierwszej połowy dwudziestego wieku
        15.1. Początek stulecia
                15.1.1. Problemy Hilberta
                15.1.2. Podstawy matematyki
                15.1.3. Teoria funkcji rzeczywistych
                15.1.4. Analiza funkcjonalna
                15.1.5. Algebra
                15.1.6. Teoria mnogości
                15.1.7. Geometria
        15.2. Matematyka okresu międzywojennego
                15.2.1. Niemcy
                15.2.2. Francja
                15.2.3. Wielka Brytania
                15.2.4. Rosja
                15.2.5. Włochy
                15.2.6. Węgry
                15.2.7. Inne kraje Europy
                15.2.8. Stany Zjednoczone
        15.3. Podsumowanie

Rozdział 16. Matematyka polska
        16.1. Witelo - pierwszy polski matematyk
        16.2. Mikołaj Kopernik - wielki uczeń Akademii Krakowskiej
        16.3. Jan Brozek - profesor Akademii Krakowskiej
        16.4. Adam Kochański - polski matematyk o europejskiej sławie
        16.5. Jan Śniadecki - wybitny matematyk okresu oœwiecenia
        16.6. Józef Maria Hoene-Wronski - wybitny twórca XIX wieku
        16.7. Pierwsza połowa XX wieku
                16.7.1. Manifest Janiszewskiego
                16.7.2. Szkoła warszawska
                16.7.3. Lwowska szkoła matematyczna
                16.7.4. Matematyka w Wilnie i Krakowie
                16.7.5. Polska szkoła logiczna
                16.7.6. Matematyka w Poznaniu
                16.7.7. Polskie Towarzystwo Matematyczne

Dodatek - Zarys historii komputerów
        D.1. Prahistoria komputerów
        D.2. Maszyny liczące
        D.3. Mechanizacja rozumowań
        D.4. Od maszyn liczących do maszyny analitycznej
        D.5. Mechanografia
        D.6. Wielcy teoretycy XX wieku
        D.7. Komputery przekaznikowe
        D.8. Ku współczesnym komputerom