Zakład Logiki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Strona główna       Pracownicy       Doktoranci    
  Konferencje Filozofia Matematyki       Archiwum   Ciekawostki     Logika w sieci    
               

Dane osobowe
Kariera naukowa
Zajmowane stanowiska
Działalność redakcyjna
Nagrody
Szkolenie kadry naukowej
Inna działalność
Zakres badań
Książki
Artykuly


Tadeusz
Batóg
Em. prof. zw. dr hab. Tadeusz Batóg


      DANE OSOBOWE

Imię Tadeusz
Nazwisko Batóg
Data urodzenia 22 stycznia 1934 r.
Stopień/tytuł naukowy Profesor zw. dr hab.
Zajmowane stanowisko Emerytowany profesor zwyczajny

      KARIERA NAUKOWA

1955 Magister filologii polskiej.
Praca magisterska z dziedziny historii literatury staropolskiej
Promotor: prof. J. Ziomek
1962 Doktor nauk humanistycnych.Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM.
Rozprawa doktorska: Logiczna rekonstrukcja pojęcia fonemu
Promotor: prof. Seweryna Łuszczewska-Romahnowa
1968 Doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie logiki matematycznej.
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu.
Rozprawa habilitacyjna:  The Axiomatic Method in Phonology
Recenzenci: Prof. dr Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, Prof. dr Jerzy Słupecki, Prof. dr Roman Suszko, doc. dr Wiktor Jassem.
1995 Profesor nauk humanistycznych. Tytuł nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dn. 18 paĽdziernika 1995.

      ZAJMOWANE STANOWISKA

1954-1956 Asystent w Katedrze Podstaw Marksizmu-Leninizmu, Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM
1956-1957 Asystent w Zakładzie Logiki, Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM
1957-1962 Starszy asystent w Katedrze Logiki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UAM
1962-1971 Adiunkt w Katedrze Logiki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UAM
1971-1991 Docent w Zakładzie Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Fizyki UAM
1974-1996 Kierownik Zakładu Logiki Matematycznej w Instytucie Matematyki UAM w Poznaniu
1975-1978 Zastępca dyrektora Instytutu Matematyki do spraw naukowych
1978-1981 Zastępca dyrektora Instytutu Matematyki do spraw dydaktycznych
1991-1995 Kontraktowy profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM
od 1995 Profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM
od 1998 Profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

      DZIAŁALNOŚĆ REDAKCYJNA

1962-1973 Sekretarz redakcji Studia Logica
1973-1981 Członek komitetu redakcyjnego Studia Logica
Od 1980 Członek komitetu redakcyjnego Lingua Posnaniensis
1985-1987 Członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego UAM
1987-1990 Członek komisji senackiej do spraw wydawnictw

      NAGRODY

1975 Złoty Krzyż Zasługi
1981 Indywidualna nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.
1987 Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik Podstawy logiki
1985 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1999 Medal Komisji Edukacji Narodowej

      SZKOLENIE KADRY NAUKOWEJ

Promotor około 170 prac magisterskich (m.in. W. Buszkowskiego,R. Murawskiego, Z. Vetulaniego, K.Świrydowicza, R. Daneckiego, M. Kandulskiego, J. Marcińca i W. Zielonki).
Promotor czterech rozpraw doktorskich
        - dra W. Buszkowskiego
        - dra M. Kandulskiego
        - dra W. Zielonki
        - dra K. Świrydowicza
Wielokrotny recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych

      INNA DZIAŁALNOŚĆ

Czlonek:
        - Polskiego Towarzystwa Matematycznego
        - Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
        - Polskiego Towarzystwa Fonetycznego
        - Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

      ZAKRES BADAŃ

Lingwistyka teoretyczna
Metodologia nauk
Filozofia matematyki
Historia filozofii
Historia logiki

      KSIAŻKI
The Axiomatic Method in Phonology , Routledge and Kegan Paul Ltd., Londyn 1967, ss. VII+126.
Zasady logiki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1977, ss. IV+135.
Podstawy logiki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986; wyd. drugie 1994, wyd. trzecie 1999, czwarte 2003, ss.360.
Studies in Axiomatic Foundations of Phonology, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, ss. 150.
Dwa paradygmaty matematyki. Studium z dziejów i filozofii matematyki, Poznań 1996: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 104 (wyd. drugie 2000).
Ajschylos - twórca tragedii greckiej , Warszawa -- Poznań 2000: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 162. (Współautor: W.Steffen).
Słownik homofonów polskich, Poznań 2009, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 636. (Współautor: M.Steffen-Batogowa).
Rodziny homofonów w języku polskim, Poznań 2009, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, ss. 146. (Współautor: M.Steffen-Batogowa).
Analizy logiczne i filozoficzne, Poznań 2010, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, ss. 266.
Od Kanta do homofonów, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, Poznań 2015, ss. 305.
Dwa studia o Kancie, Poznań 2017, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, ss. 116.
Janusz Bożydar Daniewski Swewowie Tacyta, czyli Słowianie Zachodni w czasach rzymskich, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, Poznań 2017, ss. 174 (do druku przygotował i posłowiem opatrzył Tadeusz Batóg).


      ARTYKUŁY

Filozofia jest nauką praktyczną, Tygodnik Zachodni, Rocznik III, Nr 31(90), 2 sierpnia 1958, s.4.
Rec: Logiczeskije issledowanija,1959, Moscow: Izdat. Akademii Nauk SSSR, ss. 465, w: Studia Logica 10, 1960, 135-141.
Logiczna rekonstrukcja pojęcia fonemu, Studia Logica, 139-183.
Critical remarks on Greenberg's axiomatic phonology, Studia Logica 12, 1961, 195-205.
Fragmentaryczny system fonologii aksjomatycznej, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, 1961, Rok IV, 4(21), 62-63.
A contribution to axiomatic phonology, Studia Logica 13, 1962, 67-80.
Rec.: E.W.Beth: Formal Methods, 1962, Dordrecht: D.Reidel Publ.Co., ss. XIV+170, w: Studia Logica 14, 1963, 346-348.
Rec.: W.A.Pogorzelski, J.Słupecki: O dowodzie matematycznym, 1962, Warszawa: PZWS, s.127, w: Studia Logica 16, 348-350.
A generalized theory of classifications I, Studia Logica 16, 1965, 53-74. (Współautor: S.Romahnowa).
A generalized theory of classifications II, Studia Logica 17, 1965, (Współautor: S.Romahnowa).
Rec.: H.Hermes: Einfuhrung in die mathematische Logik, 1963, Stuttgart: B.G.Teubner, s. 187. w: Studia Logica 17, 1965, 115-116.
Problematyka logiki tradycyjnej w pracach Adama Wiegnera, Studia Logica 23, 1968, s. 143-147.
Adam Wiegner (1889--1967), Studia Filozoficzne, 1968, 1(52), s. 236-238.
A reduction in the number of primitive concepts of phonology, Studia Logica 25, 1969, 55-60.
O pracach logicznych Adama Wiegnera, Sprawozdania PTPN za II półrocze 1967, 2(79), s. 203-204.
O dwóch sensach logicyzmu Bertranda Russella, Nurt, 7(63), 1970, s. 38-41.
On the definition of phonemic basis, Studia Logica 27, 1971, s. 117-122.
A formal approach to the semantic theory of phoneme, Studia Logica 29, 1971, s. 27-42.
Stanisław Piątkiewicz -- pionier logiki matematycznej w Polsce, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 16, 1971, s. 553-563.
Is there a contradiction in the theory of types? International Logic Review IV 2, 1973, s. 284-287.
Stanisław Piątkiewicz - pionier logiki matematycznej w Polsce: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej II, Przemyśl1973,s. 325-330.
W sprawie zasad idealizacji i konkretyzacji, Studia Filozoficzne 9(106), 1974, s. 63-81.
Rec.: Gottlob Frege: Conceptual Notation and Related Articles,ed. T.W.Bynum. 1972, Oxford. W: Ruch Filozoficzny 32, 2-3, 1974, s. 152-158.
Rec.: F.H.H.Kortland: Modelling the Phoneme, 1972, The Hague: Mouton, w: Biuletyn Fonograficzny 16, 1975, s. 122-128.
O klasycznym pojęciu bazy fonematycznej, Poznań: Instytut Matematyki UAM, Komunikaty i Rozprawy, 1976, ss. 16.
Konkretyzacja a uogólnienie, Studia Metodologiczne 14, 1976, s. 195-202.
On substitution for functorial variables, Functiones et Approximatio IV, 1976, s. 141-142.
Concretization and generalization, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 2, (2-3), 1976, s. 101-107.
Wstępny algorytm konwersji polskich tekstów fonematycznych w ortograficzne, Lingua Posnaniensis 20, 1977, s. 65-95 (Współautor: M.Steffen-Batóg).
O potędze i słabościach matematyki , Poznań: Instytut Matematyki UAM, Komunikaty i Rozprawy, 1977, ss. 8.
Pojęcie systemu fonologicznego, Sprawozdania PTPN, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 94(1976), s. 45-49.
On the classical concept of phonemic basis, Lingua Posnaniensis 21, 1978, s. 53-64.
Seweryna Łuszczewska-Romahnowa (1904--1978), Studia Filozoficzne 1(158), 1979, s. 189-194.
A distance function in phonetics, Lingua Posnaniensis 23, 1980, s. 47-58. (Współautor: M.Steffen-Batóg).
Ajdukiewicz Kazimierz, Wielkopolski Słownik Biograficzny,Warszawa-Poznań: PWN, 1981, s. 22.
Twórczość Ajdukiewicza a rozwój logiki formalnej, Studia Filozoficzne 5,1984, s. 135-147.
Filozofia matematyki, w: Filozofia a nauka, Wrocław: Ossolineum 1987, s. 177-186.
Teoria mnogości, w: Filozofia a nauka, Wrocław: Ossolineum 1987, s. 371-380.
Romahn Edmund Ksawery, Polski Słownik Biograficzny, 31(4), 1989, s. 574-575.
Romahnowa Seweryna Maria, Polski Słownik Biograficzny 31(4), 1989, s. 575-576.
Logika a językoznawstwo, Język Polski 69 (3--5), 1989, s. 86-91.
O problemie Locke'a-Berkeleya w filozofii matematyki, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 35, 1990, s. 3-14.
Das Problem der automatischen Beschreibung des Phoneminventars einer Sprache, w: J.Bańczerowski (Ed.), The Application of Microcomputers in the Humanities, Poznań 1991, s. 30-34. (Współautor: M.Steffen-Batóg).
Locke i Leibniz o podstawach matematyki, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 36, 1991, s. 103-119.
On the existence of an algorithm for phonemizing texts with given phonetic structures, Studia Phonetica Posnaniensia 3, 1992, s. 29-46.
O Kantowskiej krytyce argumentu ontologicznego, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 39, 1994, s. 3-24.
Hilbert, D.Bernays, P.I.: Grundlagen der Mathematik, w: B.Skarga (Ed.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku I, Warszawa: PWN 1994, s. 159-164.
Ramsey, F.P.: The Foundations of Mathematics and other Logical Essays, w: B.Skarga (Ed.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku II, Warszawa: PWN 1994, s. 406-411.
Weyl, H.: Philosophy of Mathematics and Natural Science, w: B.Skarga (Ed.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku I , Warszawa: PWN 1994, s. 448-452.
Ajdukiewicz and the development of formal logic. W: V.Sinisi and J.Woleński (Eds.): The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz, Amsterdam-Atlanta, GA: Editions Rodopi 1994, s. 53-67.
Gödel, K.: Collected Works. Vol.I,II, w: B.Skarga (Ed.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku III, Warszawa 1995: PWN, 137--143.
Stanisław Piątkiewicz and the beginnings of mathematical logic in Poland, Historia Mathematica 23, 1996, s. 68-73. (Współautor: R.Murawski).
Problem automatycznego opisu inwentarza fonemów języka, w: J.Pogonowski, T.Zgółka (Eds.), Przyczynki do metodologii lingwistyki, Poznań 1996 : Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 9-13. (Współautor: M.Steffen-Batóg).
Whitehead, A.N., Russell, B.: Principia Mathematica, w: B.Skarga (Ed.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku IV, Warszawa 1996 : PWN, s. 403-420.
W sprawie aksjomatycznej teorii systemów znakowych, Investigationes Linguisticae II, 1997, s. 24-31.
A distance function in phonetics. W: M.Steffen-Batóg: Phonetic Studies. Poznań 1997: Wydawnictwo Sorus, s. 73-84. (Przedruk artykułu opublikowanego pierwotnie w 1980 r. Współautor: M.Steffen-Batóg).
Wstępny algorytm konwersji polskich tekstów fonematycznych w ortograficzne, w: M.Steffen-Batóg: Studies in Phonetic Algorithms, Poznań 1997: Wydawnictwo Sorus, s. 41-71. (Przedruk artykułu opublikowanego pierwotnie w 1977 r. Współautor: M.Steffen-Batóg).
Das Problem der automtischen Beschreibung des Phoneminventars einer Sprache. W: M.Steffen-Batóg: Studies in Phonetic Algorithms, Poznań 1997: Wydawnictwo Sorus, s. 87-92. (Przedruk artykułu opublikowanego pierwotnie w 1991 r. Współautor: M.Steffen-Batóg).
Towards an axiomatic theory of sign systems, Lingua Posnaniensis 40, 1998, s. 29-38.
Tomasz Treter - piewca cnót kardynała Hozjusza, Meander LIII, 3, 1998, s. 287-301.
Gumański Leon, w: B.Andrzejewski, R.Kozłowski (red.): Słownik filozofów polskich, Poznań 1999: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 55-58.
Sokołowski Stanisław, w: B.Andrzejewski, R.Kozłowski (red.): Słownik filozofów polskich, Poznań 1999: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 167-168.
Seweryna Łuszczewska-Romahnowa - Logic and Methodology of Science., w: W.Krajewski (ed.):Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century, Amsterdam-New York, Editions Rodopi,s. 113-119.
Eneasz Sylwiusz Piccolomini: Opowieść o miłości Euriala i Lukrecji. Przełożyli Wiktor Steffen i Tadeusz Batóg. Biografią autora i przypisami opatrzył Tadeusz Batóg, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2002, ss. 107.
W sprawie Zermela, Wiadomości Matematyczne 38, s. 241-243.
Thomas Treterus: Theatrum virtutum Stanislai Hosii. Edidit et annotationibus instruxit Thaddaeus Batóg. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2003, ss. 130.
Tomasz Treter: Rewia cnót Stanisława Hozjusza. Przełożył Wiktor Steffen. Przejrzał i biografią autora opatrzył Tadeusz Batóg. Poznań 2004: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UAM, ss. 230.
Polskie homofony, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza XII (XXXII) 2005, s. 7-17. (Współautor: M.Steffen-Batogowa).
Posłowie w: Henryk Tarabuła: Kronika szkoły powszechnej w Miernowie (1840-1945), Poznań 2005, Wydawnictwo Exercius, ss. 86.
Posłowie w: Jan Batóg: Wspomnienia robotnika i żołnierza, Poznań 2005, Wydawnictwo Exercius, ss. 72.
Lingwistyczne problemy związane z konstrukcją polskiego skryptora, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza, XIII (XXXIII) 2006, s. 15-23 (Współautor: M.Steffen-Batogowa).
Redakcja i nota o autorze w: Władysław Odrobina: Chłopi gminy Złota w walce z niemieckim okupantem, Poznań 2006, Wydawnictwo i drukarnia UNI-DRUK. ss. 146.
Homophones in Polish, Speech and Language Technology 9/10, Poznań 2006/2007, s. 11-20. (Współautor: M.Steffen-Batogowa).
Linguistic problems connected with the construction of a scriptor for Polish, Studia Phonetica Posnaniensia 8 (2007), s. 5-13. (Współautor: M.Steffen-Batogowa)